Get Adobe Flash player

REGULAMIN

dokonywania zakupów w sklepie internetowym

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ferdex.pl prowadzonym przez Sprzedającego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ferdyniok FERDEX z siedzibą w Lędzinach, przy ul. Sobieskiego 22, NIP: 6461132760 , REGON: 243124142.

2. Ferdex.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.ferdex.pl (zwany dalej sklepem internetowym lub sklepem Internetowym ferdex.pl). Sklep internetowy ferdex.pl dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.

3. Kontakt:

a. E-mail: sklep@ferdex.pl

b. Telefon: 691 884 46

4. Kupującym w sklepie internetowym ferdex.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

5. Towary zakupionych w sklepie internetowym ferdex.pl wysyłane są za dodatkową opłatą wyłącznie do miejsc znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Do niezbędnych warunków złożenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym ferdex.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w tutaj.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym ferdex.pl.

2. Kupujący w celu dokonania zakupów, zobowiązany jest wypełnić formularz podając imię nazwisko, nazwę firmy( jeżeli zakupów dokonuje przedsiębiorca), PESEL lub NIP, adres lub siedzibę numeru telefonu, adresu email.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Kupującym,

c. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

§4 Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie sklepu internetowego ferdex.pl posiadające opcję „Dodaj do koszyka”.

2. Przedmioty z informacją „Na zamówienie” po konsultacji z pracownikiem sklepu internetowego ferdex.pl mogą zostać zamówione i sprowadzone jeżeli istnieje taka możliwość.
Klient zostanie poinformowany o możliwości zamówienia takiego towaru telefonicznie lub poprzez wiadomość email.

2. Sklep internetowy ferdex.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku zamówionego towaru. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia sklep internetowy ferdex.pl niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego składając stosowne oświadczenie. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, sklep internetowy ferdex.pl zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

§5 Cena

Ceny jednostkowe znajdują się na stronie internetowej ferdex.pl są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i sklepu internetowego ferdex.pl  jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

§6 Zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego www.ferdex.pl.

2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę lub paragon).

3. Kupujący upoważnia firmę Tomasz Ferdyniok FERDEX do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

4. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Tomasz Ferdyniok FERDEX również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

7. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym ferdex.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym.

8. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym ferdex.pl Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie realizacji zamówienia.

9. Dla zamówień złożonych w sklepie internetowym ferdex.pl do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w § 6 ust. 8.

10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

12. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

§7 Formy Płatności

Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

  1. PRZELEW – Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości,
  2. ZA POBRANIEM – W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu ( wraz kosztami pobrania ) danego towaru i jego wartości,
  3. GOTÓWKA – Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie sklepu internetowego. W tym przypadku Kupujący płaci tylko kwotę będącą kosztem towarów bez kosztów transportu.

§8 Dostawa i Transport

1. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym telefonicznie bądź za pośrednictwem e-mail.

2. Termin odbioru należy ustalić w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą upływu wskazanego terminu zamówienie zostanie anulowane.

3. W przypadku gdy towar jest zarezerwowany w innym magazynie niż preferowane miejsce odbioru Sprzedający ustala indywidualny termin odbioru bądź dokonuje w porozumieniu z klientem zmiany sposobu dostarczenia towaru oraz dokonania płatności.

4. W przypadku odbioru osobistego towaru Sprzedający jest obowiązany umożliwić Kupującemu zbadanie towaru pod kątem ewentualnego występowania widocznych wad fizycznych. Kupujący jest obowiązany dokonać takiego badania towaru w obecności Sprzedającego oraz zgłosić mu wszystkie wykryte wady.

5. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:

a. Przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.

b. Od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.

6. W przypadku płatności gotówką za pobraniem towar wysyłany jest najpóźniej następnego dnia od złożenia zamówienia. Koszty transportu za pobraniem widoczne są podczas składania zamówienia.

7. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem:

a. Poczty Polskiej – standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania.

b. Firm kurierskich – standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg (nie dotyczy zamówień z wykupioną dodatkowo usługą wniesienia przesyłki do mieszkania – usługi dostępnej dla zamówień, których łączna waga nie przekracza 100 kg).

8. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu ferdex.pl.

9. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.

10. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu ferdex.pl.

§9 Gwarancje i reklamacje

1. Towary dostępne w sklepie internetowym ferdex.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową.

3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).

4. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów lub opinii gwaranta.

5. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedający rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego towaru lub towarów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

§10 Dane osobowe

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.ferdex.pl są przetwarzane przez Sprzedającego w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz sprawozdawczości finansowej, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§11 Zdjęcia towarów

Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedający nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej w sklepie internetowym ferdex.pl zdjęcia prezentujące oferowane towary nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

§12 Niezgodność Towaru z Umową

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., Sprzedający odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować Sprzedającego drogą mailową, a następnie przesłać reklamowany towar na adres Tomasz Ferdyniok, FERDEX ul. Sobieskiego 22, 43-140 Lędziny (z dopiskiem „Sklep Internetowy”), wraz z pismem określającym charakter niezgodności z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.

3. Jeżeli żądanie Kupującego uznane zostanie za zasadne, Sprzedający ponosi koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego.

§14 Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania rzeczy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach towarów po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania oraz w przypadku towarów dostarczanych na indywidualne zamówienie

3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Tomasz Ferdyniok, FERDEX ul. Sobieskiego 22, 43-140 Lędziny (z dopiskiem „Sklep Internetowy”), w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

4. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy wskutek odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem.

5. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy na adres: sklep@ferdex.pl – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury. Pobierz formularz tutaj (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy).

§15 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie sklepu internetowego ferdex.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

2. Zawartość stron internetowych sklepu ferdex.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Sprzedający informuje, że informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronach ferdex.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi dotychczasowych Klientów drogą mailową.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.