Get Adobe Flash player

Regulamin 1

§1

Warunki Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.ferdex.pl jest firma FerDex z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 175 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej , zwana dalej „FerDex” lub „sklepem internetowym”.

§2

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

a.      osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b.      każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski,

c.      jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych

zwana dalej „Kupującym”.

§3

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego „www.ferdex.pl” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego.

§4

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§5

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej .

§6

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.ferdex.pl. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i FerDex  jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

§7

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

§8

Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 100, Poz. 1081)

§9

Formy Płatności

Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

a.      PRZELEW – Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości,

b.      ZA POBRANIEM – W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru,

c.      GOTÓWKA – Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w biurze sklepu internetowego.

§10

1.     Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy tylko po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z handlowcem. Kupujący winien telefonicznie bądź e-mail skontaktować się z handlowcem w celu ustalenia terminu odbioru osobistego.

2.      Termin odbioru należy ustalić w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą upływu wskazanego terminu zamówienie zostanie anulowane.

3.      W przypadku gdy towar jest zarezerwowany w innym magazynie niż preferowane miejsce odbioru handlowiec ustala indywidualny termin odbioru bądź dokonuje w porozumieniu z klientem zmiany sposobu dostarczenia towaru oraz dokonania płatności.

4.      W przypadku odbioru osobistego towaru pracownik firmy FerDex jest obowiązany umożliwić Kupującemu zbadanie towaru pod kątem ewentualnego występowania widocznych wad fizycznych. Kupujący jest obowiązany dokonać takiego badania towaru w obecności pracownika firmy FerDex oraz zgłosić mu wszystkie wykryte wady.

§11

Anulowanie Zamówienia

Firma FerDex może anulować zamówienie, jeżeli:

a.      Kupujący jako formę płatności wybrał  przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji,

b.      Kupujący miał odebrać osobiście towar w magazynie sklepu internetowego i nie zgłosił się po jego odbiór w terminie do 2 dni kalendarzowych od ustalonej z handlowcem daty odbioru,

c.      w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,

d.      Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 5 transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§12

Dane Osobowe

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.ferdex.pl są przetwarzane przez firmę FerDex w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz sprawozdawczości finansowej, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

§13

Przesyłki

1.      Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, wykonującej odpłatnie usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego.

2.      Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar znajduje się na stanie magazynowym , bądź w umówionym z handlowcem terminie gdy zamówiony towar ma status dostępności  „na zamówienie”.

3.      Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu kurierskiego odpowiada firma kurierska lub Poczta Polska.

UWAGA! KURIER NIE WYNOSI TOWARU NA PIĘTRA.

4. Kupujący udziela sprzedającemu następującego pełnomocnictwa:
Nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego.

§14

1.         Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.

2.         W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

3.         W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z handlowcem sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

§15

Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§16

Realizacja zamówienia

1.         W przypadku towarów ze statusem „na zamówienie” termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.

2.         W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w § 10 Regulaminu jest niemożliwe, firma FerDex  zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia. Do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w sklepie internetowym Kupujący otrzyma powiadomienie o rezerwacji danego towaru u dystrybutora.

3.         Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna z numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należności za towar. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.

4. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy firmą FerDex, a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną zamówienia do realizacji przez firmę FerDex

§17

1.         Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.

2.         W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

§18

1.         Mimo dołożenia wszelkich starań firma FerDex nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

2.         Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego.

§19

Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§20

1.         W przypadku płatności za „Pobraniem” w mailu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” Kupujący otrzymuje informację o konieczności potwierdzenia zamówienia.

2.         Zamówienie powinno zostać potwierdzone  w ciągu 5 dni kalendarzowych. Po upływie wskazanego terminu w przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie anulowane.

§22

Faktura VAT

Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT lub paragon.

§23

Niezgodność Towaru z Umową

1.      Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., firma FerDex odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.

2.      W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować Handlowca sklepu drogą mailową, a następnie przesłać reklamowany towar na adres FerDex Teresa Ferdyniok, ul. Lędzińska 175, 43-140 Lędziny (z dopiskiem „Sklep Internetowy”), wraz z pismem określającym charakter niezgodności z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.

3.      Reklamowany towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu. W przeciwnym razie firma FerDex zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia reklamowanego towaru.

§24

1.      Firma FerDex ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie.

2.      Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania Kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz technicznych, firma FerDex udzieli odpowiedzi na pismo Kupującego w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz ze wspomnianym pismem.

3.      Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

§25

1.      Jeżeli żądanie Kupującego uznane zostanie za zasadne, firma FerDex ponosi wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego.

2.      Jeżeli żądanie Kupującego było bezzasadne, koszty dostawy ponosi Kupujący.

§26

Odstąpienie od umowy

1.     Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Kupujący będący Konsumentem (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane na piśmie wraz z towarem na adres FerDex Tomasz Ferdyniok, ul. Lędzińska 175, 43-140 Lędziny, z dopiskiem „Sklep Internetowy”.

§27

1.      Zwracany w trybie opisanym w § 29 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez firmę FerDex tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.

2.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach:

a.      świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Kupującego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7. ust. 1. Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

b.      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na nośnikach po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania (folii zabezpieczającej),

c.      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d.      świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e.      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f.       dostarczania prasy,

g.      usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych,

h. towarów dostarczonych na indywidualne zamówienie Kupującego.

§28

1.         W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 24 Regulaminu firma FerDex  gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia po odjęciu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.

2.         Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Handlowca wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§29

Systemy ratalne

1.         Procedura w razie skorzystania z oferty systemów ratalnych:

a.      z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji bank uruchamia procedurę ratalną,

b.      zamówienie zostaje sfinalizowane w momencie otrzymania przez sklep numeru umowy kredytowej.

2.         Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma z banku dokumentów potwierdzających przyznanie kredytu.

§30

Anulowanie i zwrot

1.         W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, firma FerDex zwraca ją Kupującemu.

2.         Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Handlowca wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§31

Zwroty należności za transakcje dokonane przelewem oraz płatne gotówką będą regulowane przez firmę FerDex  za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

§32

Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy FerDex.

§33

1.         Użytkownik rejestrujący się w sklepie internetowym www.ferdex.pl, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym, będzie otrzymywał mailing na konto podane przy rejestracji.

2.         Użytkownik, który uprzednio wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej może anulować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z Handlowcem .

§34

1.    Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym www.ferdex.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.